TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYS

01 Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on HKK-Talviuimarit ja sen kotipaikka on Helsinki.

02 Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää talviuintia toiminta-alueellaan, ylläpitää ja kehittää siihen liittyvää nuoriso-, valmennus- ja kilpailutoimintaa sekä edistää muuta yhdistyksen kokouksen hyväksymää liikuntatoimintaa.

Päämääräänsä yhdistys pyrkii järjestämällä nuoriso-, koulutus-, kuntoliikunta-, valmennus-, ja kilpailutoimintaa sekä kilpailuja ja -näytöksiä.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää talviuintia toiminta-alueellaan sekä ylläpitää ja kehittää valmennus- ja kilpailutoimintaa.

Päämääräänsä yhdistys pyrkii järjestämällä nuoriso-, koulutus-, kuntoliikunta-, valmennus-, ja kilpailutoimintaa sekä talviuintikilpailuja ja -näytöksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi julkaista lehteä ja järjestää arpajaisia.  Yhdistys voi myös omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta ja harjoittaa kahvila- ja kioskitoimintaa.

YHDISTYKSEN JÄSENET

03 Jäsenet
HKK-Talviuimarit -yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat yhdistyksen hallitukset hyväksymät yhdistysrekisteriin merkityt yhdistykset.

Yhdistyksen henkilöjäseniä ovat  yhdistyksen hallituksen hyväksymät henkilöt, jotka voivat olla nuoriso-, aikuis- tai perhejäseniä.  Nuorisojäsen on tilikauden alkaessa nuorempi kuin 19 vuotta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Henkilöjäseniltä ja varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille päättää vuosikokous.

04 Erottaminen
Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä tai sen toimihenkilöiden asioissa antamia oikeutettuja määräyksiä tai esiintymisellään on vahingoksi yhdistyksen toiminnalle tai maineelle.

Ennen kuin erottamisasiassa tehdään päätös, jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen puolestaan.

Hallituksen erottama jäsen on oikeutettu vetoamaan yhdistyksen kokoukseen jättämällä valituskirjan yhdistyksen hallitukselle 14 päivässä erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää aikaan laskematta.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsenmaksunsa laiminlyönyt jäsen.  Tällöin hallituksella ei ole velvollisuutta antaa jäsenelle tilaisuutta selityksen antamiseen, eikä jäsenellä ole oikeutta vedota yhdistyksen kokoukseen.

YHDISTYKSEN  KOKOUKSET

05 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko - elokuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä  viisikymmentä (50) perusääntä ja yksi lisä-ääni jokaista yhdistyksen hallitukselle ilmoittamaa kokouskutsupäivämäärän jäsenlukunsa mukaista alkavaa viittäkymmentä (50) jäsentä kohden.

Henkilöjäsenillä on kullakin yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.  Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla.  Muutoin tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

06Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-        Kokouksen avaus;
-        Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
         tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
-        Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
-        Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
-        Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
-        Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
-        Vahvistetaan toimintasuunnitelma, taloussuunnitelma sekä liittymis- ja jäsenmaksun
          suuruus;
-        Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
-        Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
-        Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;
-        Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
-        Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
          käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, 
          että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

07 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.  Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän  (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle.

YHDISTYKSEN ASIOIDEN HOITO

08 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta (3) viiteen (5) muuta  jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen ajanjakso. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna ovat läsnä.  Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

09 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

10 Tilit
Yhdistyksen tilikausi on 1.5. – 30.4.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.  Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

HUOMIO: näitä sääntöjä ei ole vielä viimeisten sääntömuutosten osalta muutettu yhdistysrekisterin tiedostoihin.